Szalai Béla: Temesvár 1596–1896

West University Press of Timisoara, 2020

„A temesvári Herczeg Alapítvány és a Nyugati Tudomány­egye­tem Könyvkiadója együttmű­kö­désével kiadott Szalai Béla: Temesvár–Temeswar–Ti­mișoara–Temisvar 1596–1896 című album rézmetszetekben, korabeli rajzokban, litográfiákban és korabeli nyom­tatott anyagok ábrázolá­sával örökíti meg a Béga-parti város 1596–1896 közötti törté­netének jeles eseményeit a csa­táktól, várostromoktól, az em­lékműavatókon, császári látogatások vagy az 1891-ben megtartott országos kiállítás alkalmával készült rajzokon keresztül egészen a városban működő kisebb-nagyobb gyá­rak, manufaktúrák vagy mű­velődési intézmények népsze­rűsítő anyagait tárva az érdeklődő Olvasók elé.

A (…) könyv Szalai Béla, ko­runk egyik legnagyobb metszet-gyűjteménnyel rendelke­ző, az általános elismerésnek örvendő Magyar várak, vá­ro­sok, falvak metszeteken 1515–1800 I–III. című monumentális munka szerzőjének huszadik kötete, amely a mocsarak, lá­pok, zsombékok által körülvett Temesvár 1596-os Báthory Zsigmond erdélyi fejedelem si­kertelen visszafoglalási kísér­letétől a Magyar Millenni­um esztendeéig, 1896-ig, kö­veti nyomon a város fejlődé­sének történetét.”

Heti Új Szó

Az igényes nyomdai kivi­telezésben, öt nyelven megjelentetett kötet megvásárolható a múzeum Teréz-bástyában levő könyves standján, a te­mes­vári Două Bufnițe könyvesboltban és a Má­ria téri Libris Könyvesboltban. Ára 120 lej.

Megosztás