Töltődik…

Konzuli fogadónap a Kós Károly Kö­zös­ségi Köz­­­­­pontban

Share

konzuli_napok

Magyarország Kolozsvári Fő­kon­zu­lá­tusának munka­társai 2017. május 27-én konzuli fogadónapot tar­tanak Temesváron. A konzulátus mun­katársai ál­lam­­pol­gársági kérelme­ket vesznek át, anyakönyvi kivo­na­tokat oszta­nak ki, út­levelet készí­tenek.

Május 27-én, szom­­baton, 9-12 óra kö­zött a Kós Károly Kö­zös­ségi Köz­­­­­pontban (Put­na utca 7. sz.) tar­ta­nak kon­zuli fo­gadó­na­pot. Az ér­dek­­­lő­dők­­­ ren­­del­kezésére ál­lunk az RMDSZ-iro­dá­ban, Ma­gyar Ház I. emelet (Bl. Re­vo­­lutiei 8. sz.), elője­gyez­­tetni Sipos Iloná­nál a kö­vetkező te­le­­fon­számon le­het: 0256-493338. Az iro­da nyit­va tar­tá­si ideje: hét­főn, ked­den, szer­dán, pén­­­te­ken 9-15 óra kö­zött, csü­tör­tökön 13-19 óra között.

A biz­tosított szolgálatok teljes mér­­tékben in­gye­nesek, beleértve a fordítási költsé­geket és a helyszínen történő iga­zol­ványkép elkészítését is.