Töltődik…

Konzuli fogadónap az Er­délyi Magyar Nem­­ze­ti Ta­­nács temesvári szék­­he­lyén

Share

konzuli_napok

Magyarország Kolozsvári Fő­kon­zu­lá­tusának munka­társai 2017. május 26-án konzuli fogadónapot tar­tanak Temesváron. A konzulátus mun­katársai ál­lam­­pol­gársági kérelme­ket vesznek át, anyakönyvi kivo­na­tokat oszta­nak ki, út­levelet készí­tenek.

Május 26-án, pén­­te­ken, 12-15 óra kö­zött az Er­délyi Magyar Nem­­ze­ti Ta­­nács temesvári szék­­he­lyén (Ti­mo­tei Cipa­riu u., 1.sz., 14. lakás – Bel­­vá­­rosi Re­for­má­tus Egy­­ház) kon­zuli fo­ga­dó­napot tarta­nak. Az iro­da nyit­va tar­tási ideje: hét­főn, szer­dán, pén­teken 9-13 óra között, ked­den 11-15 óra kö­zött, csütör­tö­kön 15-19 óra között; te­le­fon­szá­ma: 0256-225979.

A biz­tosított szolgálatok teljes mér­­tékben in­gye­nesek, beleértve a fordítási költsé­geket és a helyszínen történő iga­zol­ványkép elkészítését is.